Майката

Какво е любовта?

Въпрос, който изглежда така простичък за нашия балкански нрав, който знае всичко – от популацията на колорадския бръмбар, че чак до черните дупки и преражданията

повече >>

Позволи ми да ти разкажа.

Мисията на тази селекция от притчи е  да се опита да събере цялото семейство заедно, заедно в едно различно преживяване на историите със смисъл и

повече >>
Жена маскирана зад цветя - снимка

5 психологически травми според Лиз Бурбо.

Това е една от първите терапевтични книги, която ми помогна да осъзная много голяма част от това „което съм“ и това, което си „мислех, че съм“. Едно ръководство за всеки един човек, който иска да научи повече за своята собствена личност и нейните маски, които слага играйки различни роли в обществото. Едно прекрасно пътуване и преоткриване на себе си, през което преминах преди няколко години започвайки с личния си опит и терапевтична работа върху мен самия и книгата, която винаги препоръчвам, на хората с които работя.

повече >>

Булимия нервоза

Булимия невроза е разстройство на храненето, което се характеризира с повтарящи се пристъпи на преяждане непосредствено последвани от прочистване – чрез повръщане, диуретични и разхлабващи средства, клизми, движение. Страдащите осъзнават факта, че начина им на хранене не е нормален. Наблюдават се повтарящи се опити за отслабване чрез строги диети. Теглото е нормално, като може да се колебае с 5 киглограма, поради редуване периоди на преяждане и периоди на диети. Хората страдащи от булимия често са тревожни, депресивни или с честа смяна на настроенията.

повече >>

Май­ката

Мно­гоб­рой­ни на­уч­ни из­с­лед­ва­ния до­каз­ват уни­кал­на­та ро­ля на май­ка­та за чо­ве­ка, осо­бе­но в ран­ни­те ета­пи на не­го­во­то раз­ви­тие. Тя е из­к­лю­чи­тел­но ва­жен фак­тор за ця­лос­т­но­то раз­ви­тие и въз­пи­та­ние на де­те­то. Топ­ла­та, на­си­те­на с обич се­мей­на ат­мос­фе­ра, ос­но­ва­на на емо­ци­о­нал­на си­гур­ност и май­чи­на­та лю­бов, има най-ви­сок пе­да­го­ги­чес­ки по­тен­ци­ал. Са­мо в нея де­те­то се чув­с­т­ва це­не­но, оби­ча­но, уве­ре­но в се­бе си и го­то­во да пре­от­к­ри­ва све­та. Май­ка­та има ня­кол­ко ос­нов­ни фун­к­ции – въз­пи­та­тел­на, сек­су­ал­на, ду­хов­на и фун­к­ция на емо­ци­о­нал­на и фи­нан­со­ва под­к­ре­па.

повече >>